KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA ve RIZA METNİ

MODEM Eğitim-Yazılım ve Danışmanlık (MODEM) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. MODEM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitelerimizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. MODEM işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Üyelerimize Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı?

Kişisel veri, KVKK kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Başka bir deyişle kişisel veri, sizi diğer kişilerden ayırt etmemize yarayan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. www.onlineokul.com  web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan üyelerimizin verdikleri veriler, üyelerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Modem tarafından işlenmektedir. Modem tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Modem’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,Modem’in ve Modem ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Modem’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde müşterilerin açık rızası alınarak işlenmektedir. Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda bu veriler işlenebilecek ve işbu metinde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

2.  Kişisel Verileriniz Nasıl Topluyor ve  İşliyoruz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK’da açıklandığı üzere tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir. Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz; Modem’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere www.onlineokul.com   internet sitesi üzerinden ulaştığınızda şirketimizi ve/veya internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezimizi aradığınızda, mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, Modem’ın düzenlediği seminer veya organizasyonlara katıldığınızda işlenebilecektir.

Veri işleme faaliyeti sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamlarda gerçekleştirilebilir. Hangi ortamda olursa olsun tüm veri işleme faaliyetleri Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde üyelerimizin açık rızası alınarak işlenmektedir.

3.  Kişisel Verilerin Aktarımı

Modem yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

 • Kurum faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
 • Kurum adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,
 • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, danışmanlık hizmeti aldığımız danışman ve avukatlarla

Yukarıda verilen amaçlar dışında kurumsal faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

4)  Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve Başvuru

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri ilgili talebilerini iadeli taahhütlü mektup veya şahsen veya noter aracılığı ile yazılı olarak ya da kayıt esnasında belirtiği posta adresi var ise bu adresi kullanarak elektronik posta adresimizden tarafımıza ulaşarak;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Modem’e başvurarak;kişisel veriler ile ilgili bilgileri şahsen,yada tayin ettiğiniz yetkili temsilci ile bizzat başvurarak yada şirketimizde kayıtlı E-posta adresiniz üzerinden yada noter vasıtasıyla gönderilecek bir bildirimle öğrenebilirsiniz. Telefon yada yetkisiz kişilerin başvurması halinde cevap verilmeyecektir. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi Rasimpaşa Mah. Karakolhane Cad. No:96  Kadıköy / İstanbul adresine ıslak olarak gönderebilirsiniz. Bu hususta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu talep formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 5)  Verilerinizin Güncel ve Doğru Tutulduğundan Nasıl Emin Olabilirsiniz?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Modem’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Modem’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin Modem ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde internet sitelerimizin “bilgilerim” bölümünden bilgilerinize erişerek değişiklik, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz. Hesabınızı ve/veya bilgilerinizi bu yolla silmeniz haline Modem’in KVKK’ya uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süre boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır.

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Modem’in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

PDF Metni için lütfen tıklayınız.....