KVKK Politikaları

KVKK VERİ SAKLAMA VE SİLME POLİTİKALARI

MODEM Eğitim Yazılım ve Danışmanlık  (metinde “MODEM” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine maksimum önem vermekteyiz. Bu nedenle, kurum olarak (www.onlineokul.com) ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, MODEM ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktayız. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber hükümleri doğrultusunda hazırlanan MODEM Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre bu kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

MODEM tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. MODEM bunun için veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesini sağlayacak gerekli tedbirleri alır.

MODEM tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir durumda kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

MODEM Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Rehber uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

MODEM KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

www.onlineokul.com üyeliğinize istinaden kişisel verileriniz kural olarak üyeliğiniz devam ettiği sürece saklanır. Üyeliğiniz sona erdikten sonra ise;

Üyeliğe ilişkin kayıtlar................................................................10 yıl ........6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

Sözleşme ilişkisinden kaynaklı talepler yargısal süreçler için ..10 yıl ........6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar...................10 yıl .......6102 Sayılı TTK, 213 Sayılı VUK

Ticari elektronik ileti onay kayıtları ............................................Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl

6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat

Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri ................................2 yıl ..........5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Müşterilere ilişkin kişisel veriler...................................................Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl ....6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

Bu süreler geçtikten sonra kişisel verileriniz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

MODEM, işbu Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’n da her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nın www.onlineokul.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu politikamızdaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimizin www.onlineokul.com sitelerindeki ilgili alanı belirli aralıklarla takip etmesi önerilmektedir.

PDF Metni için lütfen tıklayınız.....